Algemene voorwaarden Paardentherapeuten Nederland

 

Algemene Voorwaarden Adverteren
Paardentherapeuten Nederland
Handelend onder de naam: Paardentherapeuten Nederland
KvK-nummer: 87361450

btw-ID: NL004403714B71
Telefoonnummer: 06 – 490 390 35

Website: www.paardentherapeuten.nl

E-mail: info@paardentherapeuten.nl

 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt uitgelegd:
1. Aanbieding: Elk prijsaanbod dat Paardentherapeuten Nederland doet m.b.t. publicatie op haar website www.paardentherapeuten.nl
2. Aanlevervoorwaarden: De voorwaarden waaraan iedere advertentie dient te voldoen om geplaatst te kunnen worden.
3. Adverteerder: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meer advertenties plaatst of wenst te plaatsen.
4. Advertentie: Iedere uiting die door de adverteerder wordt geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot een eigen pagina op www.paardentherapeuten.nl en een logo van een adverteerder op de daarvoor door Paardentherapeuten Nederland aangegeven plekken op de website.
5. Advertentieorder: Elk verzoek van de adverteerder aan Paardentherapeuten Nederland tot het aangaan van een advertentieovereenkomst.
6. Advertentieovereenkomst: Een schriftelijke overeenkomst tussen Paardentherapeuten Nederland en de adverteerder met betrekking tot de plaatsing van één of meer reclamecampagnes en/of losse advertenties op www.paardentherapeuten.nl.
7. Advertentieruimte: De vrije en beschikbare ruimte die is bestemd voor adverteren op www.paardentherapeuten.nl.
8. Advertentietarieven: De actuele tarieven die gelden voor adverteren op www.paardentherapeuten.nl, zoals doorlopend gepubliceerd op de website van Paardentherapeuten Nederland, dan wel eventueel afwijkende tarieven zoals schriftelijk overeengekomen met individuele adverteerders.
9. Algemene Voorwaarden Adverteren: Deze Algemene Voorwaarden Adverteren; die van toepassing zijn op alle advertentieovereenkomsten tussen Paardentherapeuten Nederland en de adverteerder.
10. Bezoeker: Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de website, die de pagina bezoekt waarop de advertentie wordt getoond.
11. Bijzondere Aanvullende Voorwaarden: De voorwaarden en bedingen die in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden Adverteren gelden voor adverteren op de website www.paardentherapeuten.nl.
12. Cookie: alle (persoonlijke) data opgeslagen in een bestand, pixel, script of soortgelijke technologie op de computer of andere apparaten van gebruikers.
13. Impressies: Het aantal keren dat de advertentie aan bezoekers zal worden getoond/afgespeeld.
14. Media/Medium: alle communicatiemiddelen via Paardentherapeuten Nederland.
15. Offerte: Een door Paardentherapeuten Nederland, met het oog op een specifieke adverteerder, schriftelijk gedaan aanbod.
16. Sluitingsdatum: De datum waarop de advertentieruimte voor een bepaald medium uiterlijk dient te worden gereserveerd, teneinde plaatsing op de door adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.
17. Uiterste Aanleverdatum: De datum waarop de advertentie uiterlijk door Paardentherapeuten Nederland dient te zijn ontvangen, teneinde plaatsing op de door adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.
18. Website(s): De internet website www.paardentherapeuten.nl.
19. Schriftelijk: per brief of e-mail.

Artikel 2. Algemeen
1. De Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Paardentherapeuten Nederland, alsmede op alle advertentieovereenkomsten die tussen Paardentherapeuten Nederland en een adverteerder gesloten worden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Algemene voorwaarden van de adverteerder, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Paardentherapeuten Nederland en de adverteerder en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende advertentieovereenkomst.
4. Indien een advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de advertentieovereenkomst.
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardentherapeuten Nederland is de adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.
6. Paardentherapeuten Nederland is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden adverteren te wijzigen. Paardentherapeuten Nederland zal elke wijziging van de Algemene Voorwaarden Adverteren bekend maken op www.paardentherapeuten.nl. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op advertentieovereenkomsten, aanbiedingen en offertes die zijn gesloten dan wel gedaan vanaf de dag van publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren op www.paardentherapeuten.nl.

 

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Paardentherapeuten Nederland zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven of tenzij artikel 5.2 van toepassing is.
2. Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een offerte hebben enkel betrekking op die aanbieding of offerte of de overeenkomst die daaruit voortvloeit en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe advertentie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een advertentieovereenkomst.

 

Artikel 4. Opties
1. Opties op advertentieruimte worden slechts geacht te zijn verleend, indien Paardentherapeuten Nederland uitdrukkelijk en schriftelijk aan de adverteerder heeft meegedeeld, dat er bij wijze van optie advertentieruimte is gereserveerd voor de adverteerder.
2. Opties vervallen altijd van rechtswege op de door Paardentherapeuten Nederland schriftelijk aangegeven vervaldatum, tenzij de adverteerder de optie voordien heeft ingeroepen. Indien niet expliciet een vervaldatum van de optie is overeengekomen, vervalt deze op de vijftiende dag voorafgaand aan de desbetreffende uiterste aanleverdatum. Deze vervaldatum geldt als fatale datum.
3. Indien Paardentherapeuten Nederland een optie heeft verleend aan de adverteerder en een derde zich heeft aangemeld om de gereserveerde advertentieruimte te kopen, kan Paardentherapeuten Nederland de adverteerder schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of hij de optie wenst om te zetten in een overeenkomst. Indien de adverteerder van die mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, of niet binnen de termijn reageert, staat het Paardentherapeuten Nederland vrij om de advertentieruimte aan derden te verkopen.

 

Artikel 5. Totstandkoming Advertentieovereenkomsten
1. Voor de totstandkoming van iedere advertentieovereenkomst met betrekking tot één of meer reclamecampagnes of losse advertenties zal de adverteerder alle bijzonderheden van de beoogde reclamecampagne aan Paardentherapeuten Nederland verstrekken. Paardentherapeuten Nederland zal op basis van die bijzonderheden en de op dat moment beschikbare advertentieruimte een offerte uitbrengen.
2. Paardentherapeuten Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geoffreerde advertentieruimte aan derden te verkopen, zolang het aanbod niet schriftelijk door de adverteerder is geaccepteerd en Paardentherapeuten Nederland de acceptatie ontvangen heeft.
3. Iedere advertentieovereenkomst zal ingaan op de datum waarop deze door Paardentherapeuten Nederland schriftelijk aan de adverteerder wordt bevestigd, behoudens voor zover in die bevestiging uitdrukkelijk een andere ingangsdatum is vermeld. Indien de eerste dag van de reclamecampagne, door omstandigheden is gelegen voor de datum waarop de bevestiging door Paardentherapeuten Nederland wordt verstuurd wordt de advertentieovereenkomst geacht te zijn ingegaan op de aanleverdatum.
4. Indien in een advertentieovereenkomst is bepaald dat een bepaald aantal advertenties zal worden afgenomen binnen de duur van die advertentieovereenkomst, is Paardentherapeuten Nederland gerechtigd om bij expiratie van de duur van de advertentieovereenkomst de niet afgenomen advertentieruimte aan de adverteerder in rekening te brengen.
5. Partijen kunnen in aanvulling op de advertentieovereenkomst met elkaar overeenkomen dat Paardentherapeuten Nederland de advertentie tot stand zal brengen. De kosten daarvan zijn niet inbegrepen in de advertentietarieven en worden afzonderlijk door Paardentherapeuten Nederland aan de adverteerder in rekening gebracht. De bepalingen en bedingen van deze Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van overeenkomstige toepassing op die productieovereenkomsten. Paardentherapeuten Nederland neemt in het kader van een productieovereenkomst geen resultaatsverbintenissen op zich, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk is vastgelegd dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.
6. Indien Paardentherapeuten Nederland in het kader van de advertentieovereenkomst voorbeelden of proefbestanden of documenten aan de adverteerder toezendt, zal de adverteerder deze per omgaande zorgvuldig op fouten en gebreken onderzoeken en goedgekeurd of gecorrigeerd aan Paardentherapeuten Nederland retourneren. Indien de adverteerder niet binnen drie dagen (of zoveel korter als door Paardentherapeuten Nederland is aangegeven) aan Paardentherapeuten Nederland meedeelt dat het ontvangen bestand of document is goedgekeurd, wordt het bestand of het document geacht te zijn goedgekeurd door de adverteerder. Eventuele afwijkingen, fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de goedgekeurde bestanden en documenten komen voor rekening en risico van de adverteerder. Kosten ter zake van het vervaardigen en verzenden van de bestanden en documenten met voorbeelden en/of proeven komen voor rekening van de adverteerder en worden afzonderlijk door Paardentherapeuten Nederland in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Tarieven en kortingen
1. Advertentieovereenkomsten komen tot stand op basis van het door Paardentherapeuten Nederland geoffreerde advertentietarief, en bij gebreke van een specifieke prijsvermelding, op basis van de ten tijde van de plaatsing actuele advertentietarieven.
2. Paardentherapeuten Nederland stelt haar advertentietarieven van tijd tot tijd opnieuw vast en publiceert deze op de website www.paardentherapeuten.nl.
3. Alle advertentietarieven zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen en andere te maken kosten, waaronder mede begrepen eventuele vervoers-, verpakkings-, verzend-, en administratiekosten.

 

Artikel 7. Facturering en betaling
1. In geval van een reclamecampagne zal Paardentherapeuten Nederland de geleverde advertentieruimte gedurende de reclamecampagne in termijnen van plaatsing in rekening brengen aan adverteerder door middel van een gespecificeerde factuur, die telkens betrekking heeft op de advertentieruimte die in de voorafgaande periode is geleverd.
2. Alle facturen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de factuur of direct middels online betaling via het product. Paardentherapeuten Nederland verzendt alleen offertes via e-mail, die desgewenst door adverteerder kunnen worden uitgeprint.
3. Paardentherapeuten Nederland zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat de adverteerder niet binnen de hierboven vermelde termijn een factuur van Paardentherapeuten Nederland ontvangt ter zake van enige verrichte prestatie, zal nooit tot gevolg hebben, dat de adverteerder geen vergoeding ter zake van die verleende dienst verschuldigd is en zal evenmin een afstand van recht op betaling aan Paardentherapeuten Nederland impliceren.
4. Indien en zodra de betalingstermijn verstrijkt zonder dat de gehele betaling door Paardentherapeuten Nederland is ontvangen, is de adverteerder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt tot aan het tijdstip van de volledige voldoening van de verschuldigde vergoeding is de adverteerder een vertragingsrente verschuldigd van anderhalf (1,5) keer de wettelijke handelsrente.
5. Indien de adverteerder in verzuim is (niet binnen een maand betaald heeft) en tot incasso moet worden overgegaan, is de adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.
6. Het is de adverteerder niet toegestaan om de betalingen die uit deze advertentieovereenkomst voortvloeien op te schorten, of te verrekenen met enige vordering die de adverteerder op enig moment mocht hebben op Paardentherapeuten Nederland.
7. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de adverteerder, dan wel indien de adverteerder in verzuim is ten aanzien van enige uit de advertentieovereenkomst voortvloeiende verbintenis, worden alle verbintenissen van de adverteerder die voortvloeien uit deze advertentieovereenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
8. Indien de adverteerder Paardentherapeuten Nederland geen juist en volledig materiaal, vrij van alle fouten en geschikt voor de plaatsing van de advertentie heeft aangeleverd, zoals onder andere gespecificeerd in de aanlevervoorwaarden in deze Algemene Voorwaarden Adverteren, is Paardentherapeuten Nederland gerechtigd om de hierdoor veroorzaakte extra technische en administratieve kosten bovenop de overeengekomen advertentietarieven aan de adverteerder in rekening te brengen.
9. Paardentherapeuten Nederland is gerechtigd om een voorschot op de betaling te verlangen van de adverteerder voor aanvang van enige reclamecampagne dan wel van een losse advertentie.
10. Het is Paardentherapeuten Nederland te allen tijde toegestaan de prijzen aan te passen. De nieuwe prijzen zijn hierbij van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten na datum prijs wijziging. Paardentherapeuten Nederland zal haar adverteerders via mail en haar website op de hoogte houden van de prijswijzigingen.

 

Artikel 8. Vereisten aan de advertentie en de adverteerder
1. De advertentie dient uiterlijk op de uiterste aanleverdatum te worden aangeleverd in goede staat en volledig in overeenstemming met de aanlevervoorwaarden. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan het verzuim van de adverteerder zonder nadere ingebrekestelling intreedt, waarna Paardentherapeuten Nederland niet langer gehouden is zijn verplichtingen uit de advertentieovereenkomst na te komen, onverminderd het recht van Paardentherapeuten Nederland op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding voor de advertentie en/of advertentiecampagne.
2. De toezending van de advertentie aan Paardentherapeuten Nederland geschiedt voor rekening en risico van de adverteerder. Het risico ter zake van de informatiedrager waarop de advertentie wordt aangeleverd, komt voor rekening van Paardentherapeuten Nederland vanaf het tijdstip van ontvangst daarvan door Paardentherapeuten Nederland.
3. De adverteerder verbindt zich tegenover Paardentherapeuten Nederland om al datgene te doen of na te laten dat redelijkerwijze in zijn vermogen ligt, om te voorkomen, dat de informatiedrager virussen of andere eigenschappen bezit, die de hard- en/of software van Paardentherapeuten Nederland zouden kunnen beschadigen. In het bijzonder zal de adverteerder zijn netwerk doorlopend beveiligen met antivirus software die voldoet aan de laatste stand van de techniek.
4. De advertentie dient volledig in overeenstemming te zijn met alle vereisten die daaraan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld alsmede met de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient de advertentie aan het onderstaande te voldoen:
a. advertentieruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren of strijdig zijn met de doeleinden van Paardentherapeuten Nederland, behoudens voor zover Paardentherapeuten Nederland daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
b. De adverteerder wordt duidelijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd in de advertentie.
c. De advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van de adverteerder.
d. De advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie.
e. Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclameregels en dienen ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code.
f. Advertenties met betrekking tot financiële diensten en producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM.
g. Advertenties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere personen met lokale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk.
h. De advertentie maakt geen inbreuk op enig portretrecht.
i. De advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn.
j. De advertentie dient te passen bij het professionele, zakelijke imago van de uitgave.
k. De advertentie mag, naar het oordeel van Paardentherapeuten Nederland, niet onbehoorlijk, haatdragend, opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, dan wel in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk als betamelijk wordt beschouwd.
5. De adverteerder garandeert Paardentherapeuten Nederland dat de inhoud van de advertentie:
a. overeenstemt met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden adverteren;
b. het imago of andere belangen van Paardentherapeuten Nederland op geen enkele wijze schaadt.
6. De adverteerder garandeert Paardentherapeuten Nederland dat met de plaatsing van de advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enige intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en de adverteerder staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, en tot het verstrekken van een gebruiksrecht daarop aan Paardentherapeuten Nederland om de advertentie te plaatsen in de media.
7. De adverteerder vrijwaart Paardentherapeuten Nederland van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verband houdend met de verbintenissen van de adverteerder op grond van dit artikel 8. Paardentherapeuten Nederland zal iedere aanspraak van derden in verband hiermee onmiddellijk en schriftelijk aan de adverteerder meedelen. De adverteerder zal Paardentherapeuten Nederland volledig schadeloos stellen ter zake van aanspraken als bedoeld in dit artikel 8 lid 6.
8. De adverteerder verkrijgt door de advertentieovereenkomst nimmer invloed op de redactionele inhoud en redactionele beslissingen van Paardentherapeuten Nederland.

 

Artikel 9. Plaatsing van de advertentie
1. Paardentherapeuten Nederland verbindt zich in een advertentieovereenkomst tot het plaatsen van de door de adverteerder tijdig en conform de aanlevervoorwaarden aangeleverde advertentie op de wijze voorzien in deze Algemene Voorwaarden adverteren.
2. De overeengekomen plaatsingsdatum is slechts een indicatie en niet een fatale datum, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
3. Paardentherapeuten Nederland zal bij het plaatsen van de advertentie zorgvuldig te werk gaan. Bij gebleken defecten of ongeschiktheid van de informatiedrager waar de advertentie op is aangeleverd, zal Paardentherapeuten Nederland de adverteerder onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. In dat geval zal de adverteerder per omgaande zorgen voor een nieuwe versie van de advertentie.
4. Paardentherapeuten Nederland is te allen tijde gerechtigd om de advertentie niet te plaatsen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
a. deze naar zijn mening in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
b. de informatiedrager waarop de advertentie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar is, of van slechte kwaliteit is;
c. er bij het plaatsen / uitzending van de advertentie technische problemen optreden;
d. de advertentie bij eerdere plaatsing aanleiding heeft gegeven tot klachten van Paardentherapeuten Nederland;
e. de advertentie naar het oordeel van Paardentherapeuten Nederland niet past bij de aard en de omvang van de andere advertenties in de editie van het medium of de goede naam en kwaliteit van Paardentherapeuten Nederland.
5. Paardentherapeuten Nederland is bevoegd om naar eigen inzicht een reservering voor een advertentie te weigeren, in te trekken of terug te trekken, indien de plaatsing van de advertentie in strijd zou kunnen komen met de belangen van Paardentherapeuten Nederland dan wel de belangen van zijn adverteerders. Daartoe is Paardentherapeuten Nederland eveneens gerechtigd indien de plaatsing van de advertentie in strijd zou zijn met maatschappelijke waarden en normen, de goede smaak en/of zeden en enige bepaling op grond van geldende wet- en regelgeving dan wel een op andere wijze de Paardentherapeuten Nederland bindende bepaling. Paardentherapeuten Nederland is in deze gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
6. Paardentherapeuten Nederland is gerechtigd de advertentie te bewaren en te archiveren voor de duur die hem goeddunkt. Deze termijn zal minstens één jaar bedragen. Na verloop van deze termijn is Paardentherapeuten Nederland gerechtigd om de advertentie te vernietigen.
7. Paardentherapeuten Nederland behoudt zich het recht voor om aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder mede begrepen zonder daartoe beperkt te zijn: Ministerie van Justitie, het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie, de Keuringsraad Kennis en Advies gezondheidsreclame, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en hun rechtsopvolgers op te volgen.
8. Paardentherapeuten Nederland is niet verantwoordelijk voor de mate waarin de reclamecampagne succesvol is, noch voor de mate waarin het beoogde publiek daadwerkelijk wordt bereikt.

 

Artikel 10. Annuleringen en opschuiving
1. Indien adverteerder opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een dienst door Paardentherapeuten Nederland, waaronder mede begrepen het verrichten van een advertentiedienst, blijft adverteerder in ieder geval gebonden aan de overeenkomst tot het moment waarop deze opdracht is voltooid.
2. De adverteerder heeft de mogelijkheid om door moverende redenen een reeds ingekochte reclamecampagne in overleg met Paardentherapeuten Nederland te verplaatsen naar een wenselijke periode. Facturatie van betreffende reclame-uitingen zal geschieden rondom de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
3. Reserveringen en orders voor creatieve maatwerk concepten (bijvoorbeeld als onderdeel van een branded content campagne) kunnen enkel geannuleerd worden indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van annulering is adverteerder naast betaling van de annuleringskosten altijd verplicht de ten tijde van de annulering door Paardentherapeuten Nederland reeds gemaakte kosten te vergoeden.
4. Adverteerder is in ieder geval bij een opzegging in strijd met de bepalingen in dit artikel gehouden tot vergoeding van de gemaakte kosten in verband met de (voorbereiding van de) uitvoering van de overeenkomst aan Paardentherapeuten Nederland.
5. Adverteerder is in ieder geval bij een opzegging in strijd met de bepalingen uit dit artikel gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan Paardentherapeuten Nederland. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het moment waarop adverteerder opzegt, waarbij de administratie van Paardentherapeuten Nederland dwingend bewijs oplevert ten aanzien van het moment van ontvangst. De vergoeding bedraagt in ieder geval het volgende percentage van de overeengekomen prijs van de opdracht die wordt opgezegd:
• Dagen gelegen tussen annuleringsdatum en sluitingsdatum
• Annuleringsvergoeding als percentage van de overeengekomen vergoeding
• Tot 12 weken voor plaatsingsdatum 50%
• Tussen 12 en 4 weken voor plaatsingsdatum 75%
• Minder dan 28 dagen 100%
6. Paardentherapeuten Nederland kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of opzeggen, onder meer maar niet uitsluitend in de volgende gevallen:
a) wanneer de onderneming van de adverteerder vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
b) een aanvraag is gedaan voor het faillissement van adverteerder of adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard;
c) wanneer zich een zeggenschapswijziging voordoet bij adverteerder of binnen het concern van adverteerder;
d) Adverteerder surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
e) op adverteerder de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f) beslag op het geheel of een gedeelte van adverteerders eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
g) wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst door Paardentherapeuten Nederland niet gevergd kan worden, waaronder in ieder geval wordt verstaan de weigering van de derde om de opdracht (gedeeltelijk) uit te voeren, de weigering een advertentie te plaatsen door Paardentherapeuten Nederland;
h) wanneer bij Paardentherapeuten Nederland een gegrond vermoeden bestaat dat adverteerder de overeenkomst niet naar behoren zal of kan naleven, waaronder in ieder geval wordt verstaan de omstandigheid dat adverteerder de gegevens als bedoeld in artikel 3, hoofdstuk 2 niet tijdig aanlevert of gegevens niet in de gewenste vorm aanlevert.
In genoemde gevallen is Paardentherapeuten Nederland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, één en ander onverminderd het recht van Paardentherapeuten Nederland op schadevergoeding.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de advertentie door Paardentherapeuten Nederland heeft de adverteerder uitsluitend het recht op herplaatsing van de advertentie.
2. De aansprakelijkheid van Paardentherapeuten Nederland als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is beperkt tot de waarde van de betreffende advertentieovereenkomst.
3. Paardentherapeuten Nederland is op grond van de advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die de adverteerder lijdt, voortvloeiend uit, of samenhangend met de uitvoering van de advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen, gevolgschade omzet- of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel.
4. Paardentherapeuten Nederland is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van programmeringen van derden die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstelling van software, hardware, data van de adverteerder.
5. De aansprakelijkheid van Paardentherapeuten Nederland is hoe dan ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Paardentherapeuten Nederland.
6. Schade dient onmiddellijk telefonisch, en zo snel mogelijk schriftelijk, na het ontstaan daarvan door de adverteerder aan Paardentherapeuten Nederland te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise te (doen laten) verrichten. Indien de adverteerder zich niet aan het bepaalde in de advertentieovereenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan schriftelijk door de adverteerder aan Paardentherapeuten Nederland is gemeld, zal niet worden vergoed.
8. Paardentherapeuten Nederland is niet aansprakelijk op enigerlei wijze voor diensten/ handelingen/ behandelingen/ werkzaamheden geleverd door adverteerders op www.paardentherapeuten.nl
9. Paardentherapeuten Nederland is niet verantwoordelijk voor de verzekering van de adverteerder noch voor het beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die de werkzaamheden van de adverteerder dekt.

 

Artikel 12. Overmacht
1. Ingeval een partij diens prestaties die voortvloeien uit de advertentieovereenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van die partij opgeschort voor een termijn van twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder der partijen de advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere partij opzeggen.
2. Overmacht wordt in het kader van deze advertentieovereenkomst geïnterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat daaronder mede wordt begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte of stakingen bij een toeleverancier, distributeur of opdrachtnemer van Paardentherapeuten Nederland, onvoorziene hard- en/of software storingen en grootschalige uitbraken van ziekten en/of (voorzorgs)maatregelen daartegen die invloed hebben op de dienstverlening van Paardentherapeuten Nederland.
3. Paardentherapeuten Nederland behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de overmacht situatie is ingetreden op een tijdstip waarop Paardentherapeuten Nederland haar verbintenissen reeds had moeten nakomen.

 

Artikel 13. Reclamaties
1. Reclamaties dienen binnen veertien werkdagen na de plaatsingsdatum schriftelijk door de adverteerder aan Paardentherapeuten Nederland te worden meegedeeld.
2. De nakoming van de advertentieovereenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door Paardentherapeuten Nederland indien de adverteerder niet binnen de termijn vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.
3. De adverteerder is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten in verband met enige reclamatie.

 

14. Ontbinding en opschorting
1. Paardentherapeuten Nederland is gerechtigd de advertentieovereenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief aan de andere partij te ontbinden of op te schorten zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien en zodra het faillissement van die andere partij dreigt of wordt aangevraagd dan wel uitgesproken, de andere partij zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij, of de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming in handen komt van een andere eigenaar.
2. De opsomming van de opschorting- en ontbindingsgronden in het eerste lid is niet limitatief en doet geen afbreuk aan andere in de wet vermelde opschorting- en ontbindingsgronden, noch aan enig ander recht dat Paardentherapeuten Nederland toekomt op grond van de wet.
3. Als de adverteerder geen verlening van de advertentieperiode wil, is er een opzegtermijn van een maand. Na deze maand opzegtermijn worden alle gegevens van de website van Paardentherapeuten Nederland verwijderd. Er worden geen teksten of foto’s bewaard of terug gestuurd naar de adverteerder. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van teksten en foto’s.

 

Artikel 15. Privacy
1. De wijze waarop Paardentherapeuten Nederland omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van adverteerders is opgenomen in het Privacybeleid, zoals opgenomen op de www.paardentherapeuten.nl.

 

Artikel 16. Forum en rechtskeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden advertenties en op de advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van enig geschil tussen Paardentherapeuten Nederland en de adverteerder is de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen in eerste aanleg exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat geschil.

 

Artikel 17. Wijzigingen en beëindiging
1 Het is Paardentherapeuten Nederland te allen tijde toegestaan om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen op moment van publicatie van de aangepaste Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten.
2. Het is Paardentherapeuten Nederland te allen tijde toegestaan de website www.paardentherapeuten.nl te beëindigen en van het wereld wijde web te verwijderen. Indien Paardentherapeuten Nederland besluit de website www.paardentherapeuten.nl offline te halen dan worden adverteerders, met een reeds lopende advertentie, daarover schrijftelijk (per mail) geïnformeerd. Kosten van reeds lopende advertenties worden als volgt verrekend. Indien adverteerder op 1 mei van een willekeurig jaar een advertentie op www.paardentherapeuten.nl kreeg en de website 1 december van datzelfde jaar offline ging, dan krijgt adverteerder van 5 maanden het bedrag terug. Dus de kosten van de advertentie gedeeld door 12 maanden, keer het aantal maanden dat de adverteerder nog tegoed had.

Indien beëindiging van de website de oorzaak is van overmacht, op grond van het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder beëindiging van de services door JouwWeb of enige andere dienstverlener waarvan Paardentherapeuten Nederland afhankelijk is voor het online hebben van www.paardentherapeuten.nl, dan is terug betaling van het advertentietegoed niet mogelijk.

Aanvulling algemene voorwaarden voor PTN Hulplijn

 

Programma/training: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

 

Artikel 18. Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via mail of sociale media.
Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

De aangegeven uren per training op de website van Paardentherapeuten Nederland zijn indicaties, gebaseerd op de gemiddelde duur die ik nodig heb om mijn kennis over te dragen. Ik wil graag mijn kennis overbrengen en kan dan soms wat te enthousiast worden, waardoor de tijd uit kan lopen. Ook doe ik niet moeilijk wanneer jij iets meer tijd (met een max. tot 30 minuten per sessie) nodig hebt dan gepland. Maar ik geef ook geen geld terug wanneer de sessies iets korter duren dan jij nodig hebt. Heb je alsnog meer tijd nodig, dan kun je mijn hulp inschakelen door een strippenkaart aan te schaffen of uren op maat af te spreken door mij te mailen op: info@paardentherapeuten.nl.

 

Artikel 19. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. 
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

 

Artikel 20. Programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij me.
Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
Je moet een computer en internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je 1-op-1 begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

 

Artikel 21. Vergoeding en betaling

  • Betaling moet gedaan zijn vóórdat het programma start.
  • Je kunt betalen met het systeem op deze website of middels een factuur.
  • Alle tarieven zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen en andere te maken kosten, waaronder mede begrepen eventuele vervoers-, verpakkings-, verzend-, en administratiekosten.

 

Artikel 22. Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier uitdrukkelijk overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 23. Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e-mail aan Paardentherapeuten Nederland via info@paardentherapeuten.nl te melden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@paardentherapeuten.nl.

 

Artikel 24. Aansprakelijkheid

Mijn trainingen zijn gebaseerd op gangbare en geteste formules. Echter garanties over bezoekers aantallen, klanten en verkopen zijn nooit te geven. Dat hangt van meer factoren af. Hoe goed is je product of dienst, je prijs, de markt, je service etc.

Ik help je met het inrichten van je online etalage (je website), maar ik kan de andere factoren niet beïnvloeden.

Ik ben daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder vertraging in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.
Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

 

 

© 2022 Paardentherapeuten Nederland